Mūsu ražošanas pamatprincipi


IZRAKSTS PILNĀ APJOMĀ

SIA “ZAKSI”

APSTIPRINU:
SIA “ZAKSI” valdes loceklis
_______________U.Pumpurs
2006.g.20.marts

  UŽAVAS ALUS

RAŽOŠANA, IEPAKOŠANA, TRANSPORTĒŠANA, GLABĀŠANA

LV UTN 41201005223-03:2006

Darbības laiks no 2006.gada 20.marta līdz 2011.gada 20.martam

zstrādāti:
SIA “ZAKSI”
2006.gada 20. februāri
Izpilddirektore ________ I.Roze

2006.gads

LV UTN 41201005223-03:2006

2. lpp

Alus ir zema alkohola satura un ogļskābo gāzi piesātināts dzēriens, kas iegūts raudzēšanas procesā. Ražots no dabīgām izejvielām (miežu iesals, apiņi, ūdens), paredzēts realizēšanai mazumtirdzniecībā.

I. SORTIMENTS

I.1. Alus veidi un nosaukumi :

I.2. Abu šķirņu alus paredzēts ražot nefiltrēts-pildīšanai KEG mucās , filtrēts – pildīšanai pudelēs.

II. TEHNISKĀS PRASĪBAS

II.1 Visām alus šķirnēm jābūt gatavotām atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām, receptūrām, ievērojot Latvijas Republikā pastāvošās likumdošanas prasības attiecībā uz pārtikas un dzērienu sanitāriju un higiēnu. Alu gatavo atbilstoši katras šķirnes tehnoloģiskajai instrukcijai.

II.2 Alus ražošanai saskaņā ar receptūrām izmanto sekojošas izejvielas :

 • Iesals gaišais , atbilstoši alus ražošanā izmantojamā iesala kvalitātes prasībām SIA “Zaksi”, apstiprinātām 01.12.02.
 • Iesals tumšais , atbilstoši alus ražošanā izmantojamā iesala kvalitātes prasībām SIA “Zaksi”, apstiprinātām 01.12.02.
 • esals gaišais karamelizētais , atbilstoši alus ražošanā izmantojamā iesala kvalitātes prasībām SIA “Zaksi”, apstiprinātām 01.12.02.
 • Iesals tumšais karamelizētais, atbilstoši alus ražošanā izmantojamā iesala kvalitātes prasībām SIA “Zaksi”, apstiprinātām 01.12.02.
 • Apiņi granulētie, atbilstoši alus ražošanā izmantojamo apiņu kvalitātes prasībām SIA “Zaksi”, apstiprinātām 01.03.02.
 • Dzeramais ūdens , atbilstošs MK noteikumiem Nr.235Katras izejvielas partijas atbilstību apliecina kvalitātes sertifikāts .Alus raudzēšanai izmanto alus apakšraugus, atbilstoši alus ražošanā izmantojamā rauga kvalitātes prasībām SIA “Zaksi”, apstiprinātām 01.06.02.

LV UTN 41201005223-03:2006

3. lpp

II.3 Alus šķirņu organoleptikas normas un prasības:

Tab.N.1

Rādītāja nosaukumsUžavas gaišais nefiltrētsUžavas gaišais filtrētsUžavas tumšais nefiltrētsUžavas tumšais filtrēts
Ārējais izskatsViegli opāls šidrums, bez nogulsnēm un svešķermeņiemDzidri caurspīdīgs šķidrums bez nogulsnēm un svešķermeņiemViegli opāls šidrums, bez nogulsnēm un svešķermeņiemDzidri caurspīdīgs šķidrums bez nogulsnēm un svešķermeņiem
PutasAlum, ielietam no 25 mm augstuma (attālums no pudeles kakla, lejamā krāna no mucām, līdz trauka augšējai malai) cilindriskā, tīrā traukā, kura augstums 105 – 110 mm, ārējais diametrs 70 –75 mm, temperatūra – 12 */- 2 C, jābūt kompaktai putai, izdaloties ogļskābās gāzes burbulīšiem.
Putu augstumsne mazāk kā 20mmne mazāk kā 40mmne mazāk kā 20mmne mazāk kā 40mm
Putu noturībane mazāk kā 1.5 minne mazāk kā 2.0 minne mazāk kā 1.5 minne mazāk kā 2.0 min
Garša un aromātsMaigi rūgtena apiņu garša un viegls apiņu aromāts, bez blakus piegaršām un smaržāmĪpaša iesala garša, kuru papildina tīkams apiņu rūgtums un aromāts, bez blakus piegaršām un smaržām

LV UTN 41201005223-03:2006

4. lpp

II. 4. Alus šķirņu fizikāli – ķimisko rādītāju un pēcrūgšanas laika normas:

                                                 Tab.N 2

Rādītāja nosaukumsUžavas gaišais nefiltrētsUžavas gaišais filtrētsUžavas tumšais nefiltrētsUžavas tumšais filtrēts
Sauso vielu masas daļa sākuma misā,%Spirta satura masas daļa,%Spirta saturs, tilpuma %Skābums, ml 1N NaOH šķiduma 100ml alusKrāsa, ml 0.1 N joda šķīduma uz 100ml ūdensOgļskābās gāzes masas daļa, % ne mazāk kāPēcrūgšanas laiks, diennaktis12.5+/- 0.2 3.8+/- 0.4 4.6 +/- 0.51.8 – 3.1 0.9–1.9   2112.5+/- 0.2 3.8+/- 0.4 4.6 +/- 0.51.8 – 3.1 0.9– 1.9 0.35 2112.7 +/- 0.2 3.8 +/- 0.4 4.9 +/- 0.51.8 – 3.1 2.0– 4.5   2112.7 +/-0.2 3.8 +/- 0.4 4.9 +/- 0.51.8 – 3.1 2.0 – 4.5 0.32 21

LV UTN 41201005223-03:2006

5. lpp

II.5. Mikrobioloģiskiem rādītājiem nefiltrētam vaļējam alum un filtrētam pudeļu alum jāatbilst noteiktām normām, saskaņā ar SIA “Zaksi” prasībām, apstiprinātām 01.06.02.

II.6. Pārtikas un enerģētiskās vērtības alum, kas ražots saskaņā ar šiem uzņēmuma tehniskiem noteikumiem – sekojošas:

NosaukumsUžavas gaišaisUžavas tumšais
Olbaltumvielas,g/100g alus Ogļhidrāti,g/100g alus Enerģētiskā vērtība,kkal/100g alus   0.46  4.4  47 0.52  4.6  47

III. PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI

III.1. Organoleptiskās pārbaudes – katrai partijai pirms realizācijas.

III.2. Mikrobioloģiskās pārbaudes  – vienu reizi sešos mēnešos katrai šķirnei un pēc patērētāju pieprasījuma.

III.3. Visas pārbaudes veic Akreditēta laboratorija, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums.

LV UTN 41201005223-03:2006

6. lpp

IV. PĀRBAUDES METODES

IV.1. Organoleptiskās  pārbaudes saskaņā ar SIA “Zaksi” 01.03.02. apstiprinātu degustācijas sistēmu vai laboratorijas analīžu metodikām.

IV.3. Mikrobioloģiskos rādītājus nosaka saskaņā ar  LVS EN ISO apstiprinātām metodēm.

V. IEPAKOŠANA, MARĶĒSANA, TRANSPORTĒŠANA,  GLABĀŠANA

V.1. Alu iepilda hermētiski noslēgtā tarā:

 • 0.5 l tumši brūna stikla pudelēs (st. BBH)
 • KEG mucās 30 un 50l

V.2. Stikla pudeles ar alu hermētiski noslēdz ar kronkorķiem.

V.3. Vidējam 10 pudeļu piepildījumam ar alu pie +200C pieļaujama atkāpe no nominālās ietilpības +/-3%

V.4. Pudeles ar alu ievieto:

 • 0.5l pudeles – 20gab. – plastmasas kastēs (st. BBH)

V.5. Marķēšana:

     KEG mucām – uz katras alus mucas sekojoša informācija :

 • alus izgatavotājas firmas nosaukums
 • šķirnes nosaukums
 • iepildītais tilpums, l
 • uzglabāšanas temperatūra C
 • alus minimālais derīguma termiņš
 • Alkohola saturs  tilp. %

LVUTN 41201005223-03:2006

7. lpp

pudeļu alum – mākslinieciski noformēta etiķete ar sekojošu informāciju:

 • izgatavotājas  firmas  nosaukums
 • alus nosaukums
 • pudeles  tilpums l
 • alkohola saturs, tilp.%
 • uzglabāšanas temperatūra C
 • sastāvs
 • enerģētiskā vērtība kkal uz 100 ml alus
 • minimālais derīguma termiņš.

V.6.   Alu mucās un pudelēs pārvadā  slēgta tipa transportā,kurš atbilst pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumiem.

V.7. KEG mucas ar alu un pudeļu alu   uzglabā temperatūrā ne zemākā   par +40 C un ne augstākā par +80 C

VI. IZGATAVOTĀJA GARANTIJAS

VI.1.  Izgatavotājs garantē alus atbilstību šiem tehniskiem noteikumiem , ja tiek ievērots augstāk minētais.

VI.2. Minimālais derīguma termiņš alum, pildītam KEG mucās – 21 diena pie  uzglabāšanas       temperatūras +20 C līdz +80 C.

VI.3. Minimālais derīguma termiņš alum , kas pildīts pudelēs – 21 diena pie  uzglabāšanas temperatūras +20 C līdz  +80 C

SIA “Zaksi” produkcijas ražošanu un dokumentācijas noformēšanu reglamentējošo normatīvo aktu saraksts

NpkNumursApstipr. dat.Nosaukums
 Likumi 
119.02.1998.Pārtikas aprites uzraudzības likums
211.12.1997.Epidemioloģiskās drošības likums
305.02.1997.Aizsargjoslu likums
401.05.2004.Alkoholisko dzērienu aprites likums
527.02.1997.Likums “par mērījumu vienotību”
611.12.1991. (zaudē spēku 01.01.08.)Likums “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”
709.12.1999.Valsts valodas likums
 Ministru kabineta noteikumi 
896423.11.2004.Pārtikas preču marķēšanas noteikumi
923523.02.1999.Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
103801.02.2000.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”
1133431.08.1998.Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts
1249427.11.2001.Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm
1320301.06.1999.Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtība
1440914.06.2005.Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības
1533420.04.2004.Noteikumi par pārtikas piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un marķējumam
1645228.06.2005.Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verifikāciju, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
 Regulas 
1785229.04.2004.Regula par pārtikas produktu higiēnu
1817828.01.2002.Regula, kas paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu